Aanvraag subsidie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend (één per project) bij de secretaris via info@stichtingdeblarickhof.nl

U kunt het aanvraagformulier downloaden en dient dit volledig in te vullen, zodat wij een duidelijk beeld kunnen krijgen van het project, het te bereiken doel, het aantal mensen dat hiermee bereikt of geholpen wordt en de door uw organisatie te leveren eigen bijdrage. Afhankelijk van de omvang en duur van het project en van de verstrekte subsidie ontvangen wij tussentijds een voortgangsverslag.
Na afronding van het project ontvangen wij van u een kort verslag over het bereikte resultaat. Als sprake is van co-financiering door derden vernemen wij dat ook graag.

Projectkosten worden uitsluitend vergoed als ze aantoonbaar in directe relatie staan tot de vernieuwing of het project; directe of indirecte bijdragen aan de normaal te achten bedrijfsvoering komen niet voor subsidie in aanmerking. Bij toekenning van de subsidie zullen wij met u overleggen over mogelijke gezamenlijke publiciteit. Gedeeltelijke of gehele afwijzing van de gevraagde subsidie staat niet open voor bezwaar of beroep.

Aanvraag subsidie green beeld